Đăng ký

Bài 1, 2, 3, 4 trang 179, 180 SGK Toán 4

Đề bài

1. Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Giá trị của chữ số 3 trong số 683 941 là:

A.3                               B. 300

C. 3000                         D. 30 000

b) Trong phép nhân

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 7208                          B. 7038

C. 6928                          D. 6938

c) Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình dưới đây ?

A. \({4 \over 5}\)                  B. \({5 \over 9}\)                     C. \({5 \over 4}\)                       D. \({4 \over 9}\)

d) Số thích hợp để viết vào ô trống của  là:

A. 1                   B. 4                         C. 9                         D. 36

e) Nếu một quả táo cân nặng 50g thì cần có bao nhiêu quả táo như thế để cân được 4kg ?

A. 80                B. 50                        C. 40                        D. 20

2. Tính:

a) \(2 - {1 \over 4}\)  ;                               b) \({5 \over 8} + {3 \over 8} \times {4 \over 9}\)

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội cao 1010cm, hay ...m...cm

b) Năm 2010 cả nước ta kỉ niệm " Một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội". Như vậy, Thủ đô Hà Nội được thành lập năm ... thuộc thế kỉ ... .

4. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24m và chiều rộng bằng \({2 \over 5}\) chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn.

b) Tính diện tích của mảnh vườn.

Hướng dẫn giải

1:

a) Giá trị của chữ số 3 trong số 683 941 là 3000.

    Khoanh vào C

b) Tích riêng thứ hai trong phép chia đã cho là 7038.

    Khoanh vào B ;

c) Phân số chỉ phần đã tô màu của hình vẽ là \( \frac{4}{9} \)

    Khoanh vào D ;

d) Số thích hợp để viết vào ô trống của  là 1.

   Khoanh vào A ;

e) Đổi 4kg = 4000g.

   Để cân được 4kg thì cần có số quả táo là:

               4000 : 50 = 80 (quả)

    Khoanh vào A.

2.

a) \(2 - {1 \over 4} = {8 \over 4} - {1 \over 4} = {7 \over 4}\)

b)  \({5 \over 8} + {3 \over 8} \times {4 \over 9} = {5 \over 8} + {{12} \over {72}} = {{57} \over {72}} = {{19} \over {24}}\)

3.

a) Tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội cao 1010cm, hay 10m 10cm.

b)  Năm 2010 cả nước ta kỉ niệm " Một nghìn năm Thăng Long- Hà Nội". Như vậy, Thủ đô Hà Nội được thành lập năm 1010 thuộc thế kỉ XI.

4.

a) Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

           5 - 2 = 3 (phần)

Chiều dài mảnh vườn là:

          24 : 3 x 5 = 40 (m)

Chiều rộng mảnh vườn là:

          40 - 24 = 16 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

          40 x 16 = 640 (m2)

                        Đáp số: a) Chiều dài: 40m; chiều rộng: 16m

                                    b) Diện tích: 640 m2.

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe