Đăng ký

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176 SGK Toán 4

Đề bài

1. Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng hai số

91

170

216

Tỉ số của hai số

 $${1 \over 6}$$

 $${2 \over 3}$$

$${3 \over 5}$$

Số bé

 

 

 

Số lớn

 

 

 

Tổng hai số

91

170

216

Tỉ số của hai số

 $${1 \over 6}$$

 $${2 \over 3}$$

$${3 \over 5}$$

Số bé

 

 

 

Số lớn

 

 

 

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Hiệu hai số

72

63

105

Tỉ số của hai số

 $${1 \over 5}$$

 $${3 \over 4}$$

 $${4 \over 7}$$

Số bé

 

 

 

Số lớn

 

 

 

Hiệu hai số

72

63

105

Tỉ số của hai số

 $${1 \over 5}$$

 $${3 \over 4}$$

 $${4 \over 7}$$

Số bé

 

 

 

Số lớn

 

 

 

3. Hai kho chứa 1345 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng \(\frac{4}{5}\) số thóc của kho thứ hai.

Một cửa hàng bán được 56 hộp kẹo và hộp bánh, trong đó số hộp kẹo bằng \(\frac{3}{4}\) số hộp bánh. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp mỗi loại ?

5. Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải

1.

Tổng hai số

91

170

216

Tỉ số của hai số

 $${1 \over 6}$$

 $${2 \over 3}$$

$${3 \over 5}$$

Số bé

 13

 68

 81

Số lớn

 78

 102

 135

Tổng hai số

91

170

216

Tỉ số của hai số

 $${1 \over 6}$$

 $${2 \over 3}$$

$${3 \over 5}$$

Số bé

 13

 68

 81

Số lớn

 78

 102

 135

2.

Hiệu hai số

72

63

105

Tỉ số của hai số

 $${1 \over 5}$$

 $${3 \over 4}$$

 $${4 \over 7}$$

Số bé

 18

 189

 140

Số lớn

 90

 252

 245

Hiệu hai số

72

63

105

Tỉ số của hai số

 $${1 \over 5}$$

 $${3 \over 4}$$

 $${4 \over 7}$$

Số bé

 18

 189

 140

Số lớn

 90

 252

 245

3.

 

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

          4 + 5 = 9 (phần)

Số thóc của kho thứ nhất là:

         1350 : 9 x 4 = 600 (tấn)

Số thóc của kho thứ hai là:

         1350 - 600 = 750 (tấn)

                         Đáp số: Kho 1: 600 tấn thóc ;

                                     Kho 2: 750 tấn thóc.

4

 

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

        3 + 4 = 7 (phần)

Số hộp kẹo là:

        56 : 7 x 3 = 24 (hộp)

Số hộp bánh là:

        56 - 24 = 32 (hộp)

                          Đáp số: 24 hộp kẹo; 32 hộp bánh.

5.

Sau 3 năm nữa mẹ vẫn hơn con 27 tuổi.

Ta có sơ đồ số tuổi sau 3 năm nữa:

 

Hiệu số phần bằng nhau là:

          4 - 1 =  3 (phần)

Tuổi con sau 3 năm nữa là:

         27 : 3 = 9 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

         9 - 3 = 6 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

        27 + 6 = 33 (tuổi)

                         Đáp số: Mẹ: 33 tuổi; Con 6 tuổi.

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe