Đăng ký

Yêu cầu về hành động trong bài Hịch tướng sĩ của Trần Sĩ của Trần Quốc Tuấn

369 từ

Yêu cầu về hành động trong bài Hịch tướng sĩ của Trần Sĩ của Trần Quốc Tuấn

Yêu cầu cuối cùng: hành động

Yêu cầu hành động là yêu cầu cuối cùng và cũng là yêu cầu cao nhất. Nhận thức về đạo thần chủ hay ý thức trách nhiệm cao của kẻ làm tướng khi đất nước lâm nguy cũng chi nhằm vào cái đích tối hậu này. Từ đạo lí, tâm hồn, nó đúc vào một khuôn khổ đặc trưng: quân pháp. Tính chất nghiêm lệnh của đoạn văn không dài là sự rắn chắc của một ý chí. Học Binh thư yếu lược hay khinh bỏ nó là thước đo nhân phẩm. Cuốn sách nói về binh thư là hòn đá thử vàng. Bạn và thù sẽ không còn lẫn lộn nữa. Chẳng khác nào quay mũi giáo mà chịu đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc”.

Chặt chẽ về bố cục, giàu trí tuệ và tâm hồn, hùng hồn thống thiết về lời văn, Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn là một viên ngọc quý.