Đăng ký

Vật chuyển động trên mp nằm ngang, lực kéo hợp với mp 1 góc alpha

Vật chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang, lực kéo hợp với mặt phẳng 1 góc \(\alpha\)

Ta có: \(\overrightarrow{F_{kéo}}+\overrightarrow{N}+\overrightarrow{P}=0\)

     <=>\(F_{kéo}.Sin \alpha+N-P=0\)

     <=>\(N=P-F_{kéo}.Sin \alpha\)