Đăng ký

Công thức tính vật đặt trên mặt phẳng nằm ngang không nên bỏ qua

Vật đặt trên mặt phẳng nằm ngang:

\(F_{ms}= \mu.P=\mu.m.g\)

shoppe