Đăng ký

Công thức vật chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang chịu tác dụng của 4 lực

Vật chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang chịu tác dụng của 4 lực.

Ta có:\(\overrightarrow{F}=\overrightarrow{P}+\overrightarrow{N}+ \overrightarrow{F_{kéo}}+\overrightarrow{F_{ms}}\)

Về độ lớn: \(F= F_{kéo}-F_{ms}\)\(\)

              \(\left\{\begin{array}{l}F_{kéo}=m.a \\F_{ms}= \mu.m.g \\ \end{array}\right.\)

=> Khi vật chuyển động theo quán tính: \(F_{kéo}=0\)

                                                           <=> \(a= -\mu.g\)

shoppe