Đăng ký

Vận tốc cực đại của e quang điện

Vận tốc cực đai của e quang điện được tính theo công thức sau:

                \(v_{0max}=\sqrt{\dfrac{2W_{đ0max}}{m}}=\sqrt{\dfrac{2e\left | U_h \right |}{m}}=\sqrt{\dfrac{2}{m}\left ( \dfrac{hc}{\lambda}-A \right )}\)

Vận tốc của e khi đạp vào anôt khi cho  \(U_{AK}>0\):

                \(v_{anôt}=\sqrt{v_{0max}^2+\dfrac{2eU_{AK}}{m}}\)