Đăng ký

Năng lượng e, ion hóa

+) Năng lượng e trong nguyên tử H:  

            \(E_n=-\dfrac{13,6}{n^2}(eV)\)     với  \(n \in N^*\): lượng tử số

+) Năng lượng ion hóa nguyên tử H:

            \(\Delta E=E_{\infty}-E_1=\dfrac{hc}{\lambda_{\infty 1}}\)