Đăng ký

Động năng cực đại của e quang điện

Động năng cực đại của e quang điện được tính theo công thức sau:

           \(W_{đ0(max)}=\dfrac{1}{2}mv_{0max}^2=hc \left ( \dfrac{1}{\lambda}-\dfrac{1}{\lambda_0}\right )=e \left | U_h\right |\)