Đăng ký

Tốc độ ánh sáng trong chân không

Tốc độ ánh sáng trong chân không:

        \(c=299792458 m/s\)