Đăng ký

Tỉ số khối lượng PROTON- Điện tử

Tỉ số khối lượng PROTON- Điện tử:

           \(\dfrac{m_p}{m_e}=1836.15267261\)