Đăng ký

Thực hành 2 trang 33 toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Thực hành 2 trang 33 sgk toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

 Phân tích số 60 ra thừa số nguyên tố theo cột dọc

 Ta có 60 = 2 . 2. 3. 5

 

shoppe