Đăng ký

Bài 1 trang 33 toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài 1 trang 33 sgk toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Số nào là hợp số, số nguyên tố?

a, 213 là số nguyên tố. Vì chỉ có 2 ước là 1 và chính nó.

b, 245 là hợp số. Vì Ư(245)= { 1, 5, 7, 35, 49, 245 }

c, 3737 là hợp số. Vì Ư(3737) = { 1, 27, 101, 3737 }

d, 67 là số nguyên tố. Vì chỉ có 2 ước là 1 và chính nó.

shoppe