Đăng ký

Bài 4 trang 34 toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài 4 sgk trang 34 toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Nhận định sau đúng hay sai

a, Sai. Vì số 2 cũng là số nguyên tố. Tích của các số nguyên tố khác với 2 là số chẵn.

b, Đúng. Vì số 2 cũng là số nguyên tố nên tích của các số nguyên tố khác ưvới 2 là số chẵn.

c, Sai Vì số nguyên tố là số chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Số được tạo thành từ tích của hai số nguyên tố có trên 2 ước và là một hợp số.

shoppe