Đăng ký

Bài 6 trang 34 toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài 6 trang 34 sgk toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo

Phân tích số sau ra thừa số nguyên tố và tìm tập hợp ước của nó

a, 30 = 2 . 3 . 5 

    Ư(30) = { 1; 2; 3; 6; 10; 15; 30 }

b, 225 = 3 . 3 . 5 . 5

    Ư(225) = {1; 3; 5; 9; 15; 25; 45; 75; 225}

 

c, 210 = 2 . 3 . 5 . 7 

     Ư(210) = {1; 2; 3; 5; 6; 7; 10; 14; 15; 21; 30; 35; 42; 70; 105; 210}

d, 242 = 2 . 2 . 11. 11 

 Ư(242) = {1; 2; 11; 22; 121; 242}

shoppe