Đăng ký

Hướng dẫn giải phương trình bậc nhất trong phần lượng giác cần biết

Phương trình bậc nhất: \(asinx+bcosx=c\)

Chia hai vế phương trình cho \(\sqrt{a^2+b^2}\) được:

\(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} sinx+\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}cosx=\frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}}\)

\(\leftrightarrow sinx cos \alpha + cos xsin\alpha=t \leftrightarrow sin(x+\alpha)=t \)là phương trình cơ bản