Đăng ký

Hướng dẫn cách giải phương trình bậc hai đối với một hàm lượng giác

Phương trình bậc hai đối với một hàm lượng giác

\(a sin^2x+bsinx+c=0 (a \ne 0).\)

Đặt \(t =sin x ( t\in(-1,1)) \rightarrow at^2+bt+c=0\) 

Rồi từ phương trình cơ bản \(sin x=t \rightarrow x\)

Tương tự cho các phương trình:

\(a cos^2 x+ bcosx+c=0\)

\(a tan^2x+btanx+c=0\)

\(a cot^2x+bcotx+c=0\)

 

shoppe