Đăng ký

Hướng dẫn biến đổi các phương trình lượng giác cơ bản cần nắm vững

Phương trình lượng giác cơ bản

\(sinx=sina \leftrightarrow\) \(\left[\begin{matrix} x= \alpha +k2\pi\\ x=\pi -\alpha + k2\pi \end{matrix}\right.\)\(k \in Z\)

\(cos x =cos \alpha \leftrightarrow \)\(\left[\begin{matrix} x= \alpha +k2\pi\\ x= -\alpha + k2\pi \end{matrix}\right.\)\(k \in Z\)

\(tanx=tan\alpha \leftrightarrow\)\(x=\alpha +k\pi, k\in Z\)

\(cotx=cot\alpha \leftrightarrow x=\alpha+k\pi, k\in Z\)

* Trường hợp đặc biệt 

\(sinx=1 \leftrightarrow x=\frac{\pi}{2}+k2\pi\)

\(sinx=-1 \leftrightarrow x=-\frac{\pi}{2}+k2\pi\)

\(sinx=0\leftrightarrow x=k\pi\)

\(cosx=1\leftrightarrow x=k2\pi\)

\(cosx=-1\leftrightarrow x=\pi +k2\pi\)

\(cosx=0\leftrightarrow x=\frac{\pi}{2}+k\pi\)

\(tanx=1\leftrightarrow x=\frac{\pi}{4}+k\pi\)

\(tanx=-1\leftrightarrow x=-\frac{\pi}{4}+k\pi\)

\(tanx=0 \leftrightarrow sinx=0 \leftrightarrow x=k\pi\)

\(cotx=1\leftrightarrow x=\frac{\pi}{4}+k\pi\)

\(cotx=-1\leftrightarrow x=-\frac{\pi}{4}+k\pi\)

\(cotx=0 \leftrightarrow cosx=0 \leftrightarrow x=\frac{\pi}{2}+k\pi\)

 

\(\)

 

 

 

 

 

shoppe