Giải câu 3 Trang 9 - Sách giáo khoa Vật lí 10

Hướng dẫn giải

     Nếu chọn O trùng với A, Ox dọc theo AB, Oy dọc theo AD thì điểm M có tọa độ \(\left\{\begin{matrix}x_M=2,5m\\ y_M=2m\end{matrix}\right.\) (như hình 1.6).

  

     Nếu chọn O trùng với B thì điểm M ó tọa độ \(\left\{\begin{matrix}x_M=-2,5m\\ y_M=2m\end{matrix}\right.\) ( như hình 1.7)

Có thể bạn quan tâm