Giải câu 14 Trang 210 - Sách giáo khoa Vật lí 10

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng cần làm tan đá:  \(Q_1=\lambda m\)

Nhiệt lượng cần để nâng nhiệt độ nước từ \(0^0 C\) lên \(20^0 C\) là:

           \(Q_2=m.c(t-t_0)\)

Nhiệt lượng tổng cộng cần cung cấp là:

           \(Q=Q_1+Q_2=\lambda m+mc(t-t_0)\)

               \(=3,4.10^5.4+4180.4(20-0)\)

               \(=1694400(J)=1,694.10^3(KJ).\)

Tags nhiệt độ nước tăng sự chuyển thể nhiệt lượng tổng cộng cung cấp làm tan đá từ 0 độ lên 20 độ C

Có thể bạn quan tâm