Đăng ký

Giải bài 66 trang 29 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Ai đúng, ai sai ?

Khi giải bài tập: "Xét xem đa thức A = 5x\(^4\) – 4x\(^3\) + 6x\(^2\)y có chia hết cho đơn thức B = 2x\(^2\) hay không ?".

Hà trả lời: "A không chia hết cho B vì 5 không chia hết cho 2".

Quang trả lời: “A chia hết cho B vì mọi hạng tử của A đều chia hết cho B”.

Cho biết ý kiến của em về lời giải của hai bạn.

Hướng dẫn giải

Ý kiến của Quang trả lời đúng.

Vì đa thức A chia hết cho đơn thức B khi hạng tử của A chia hết cho B.

Ta có : (\(5x^4-4x^3+6x^2y):2x^2= x^2(5x^2-4x+6y):2x^2=\dfrac{5}{2}x^2-2x+3y\)

Vậy , Quang trả lời đúng.