Đăng ký

Giải bài 63 trang 28 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Không làm tính chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết đơn thức B không:

A = 15xy\(^2\) + 17xy\(^3\) + 18y\(^2\)

B = 6y\(^2\)

Hướng dẫn giải

 A chia hết cho B vì mỗi hạng tử của A đều chia hết cho B (mỗi hạng tử của A đều có chứa nhân tử y với số mũ lớn hơn hay bằng 2 bằng với số mũ của y trong B).