Đăng ký

Giải bài 65 trang 29 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Làm tính chia:

[3(x – y)\(^4\) + 2(x – y)\(^3\) – 5(x – y)\(^2\)] : (y – x)\(^2\)

Hướng dẫn giải

[3(x – y)\(^4\) + 2(x – y)\(^3\) – 5(x – y)\(^2\)] : (y – x)\(^2\)

\([3(x - y)^4+2(x - y)^3-5(x - y)^2]:(x - y)^2\)

\(3(x - y)^4 : (x - y)^2+2(x - y)^3:(x - y)^2-5(x - y)^2:(x - y)^2\)

\(3(x - y)^2 + 2(x - y) -5\)