Đăng ký

Giải bài 47 trang 76 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho hai điểm M, N nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB. Chứng minh ΔAMN = Δ BMN.

Hướng dẫn giải

M thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB => MA = MB

N thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB => NA = NB

\(\triangle\)AMN và \(\triangle\)BMN có :

MA = MB ; NA = NB

MN là cạnh chung 

Nên \(\triangle\)AMN = \(\triangle\)BMN (c.c.c)

shoppe