Đăng ký

Giải bài 46 trang 21 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tính nhanh:

a) 73\(^2\) - 27\(^2\) ;     b) 37\(^2\) - 13\(^2\) ;     c) 2002\(^2\) - 2\(^2\)

Hướng dẫn giải

a) 73\(^2\) - 27\(^2\) = (73 + 27)(73 – 27) = 100.46 = 4600

b) 37\(^2\) - 13\(^2\) = (37 + 13)(37 – 13) = 50.24 = 100.12 = 1200

c) 2002\(^2\) - 2\(^2\) =  (2002 + 2)(2002 – 2) = 2004 .2000 = 4008000