Đăng ký

Giải bài 43 trang 20 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x\(^2\) + 6x + 9             b) 10x – 25 – x\(^2\)         c) 8x\(^3\) - \(\dfrac{1}{8}\)           d) \(\dfrac{1}{25}x^2 - 64y^2\)

Hướng dẫn giải

a) x\(^2\) + 6x + 9 = (x + 3)\(^2\)

b) 10x – 25 – x\(^2\)  = - (x\(^2\) - 10x + 25) = -(x - 5)\(^2\)

c) 8x\(^3\) - \(\dfrac{1}{8}\)  = (2x)\(^3\) - (\(\dfrac{1}{2}\))\(^3\) = (2x - \(\dfrac{1}{2}\))(4x\(^2\) + x + \(\dfrac{1}{4}\))

d) \(\dfrac{1}{25}x^2 - 64y^2\) = \((\dfrac{1}{5}x)^2 - (8y)^2\)

\((\dfrac{1}{5}x - 8y)(\dfrac{1}{5}x +8y)\)