Đăng ký

Giải bài 39 trang 52 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Thực hiện các phép tính sau (chú ý về dấu):

a) \(\dfrac{5x+10}{4x-8}.\dfrac{4-2x}{x+2}\)

b) \(\dfrac{x^2-36}{2x+10}.\dfrac{3}{6-x}\)

Hướng dẫn giải

a) \(\dfrac{5x+10}{4x-8}.\dfrac{4-2x}{x+2}=\dfrac{(5x+10)(4-2x)}{(4x-8)(x+2)}=\dfrac{5(x+2)(-2)(x-2)}{4(x-2)(x+2)}=\dfrac{-5}{2}\)

b) \(\dfrac{x^2-36}{2x+10}.\dfrac{3}{6-x}\)\(=\dfrac{(x^2-36).3}{(2x+10)(6-x)}=\dfrac{3(x-6)(x+6)}{2(x+5)(6-x)}\)

\(=\dfrac{-3(6-x)(x+6)}{2(x+5)(6-x)}=\dfrac{-3(x+6)}{2(x+5)}\)