Đăng ký

Giải bài 38 trang 52 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Thực hiện các phép tính sau:

a) \(\dfrac{15x}{7y^3}.\dfrac{2y^2}{x^2}\)

b) \(\dfrac{4y^2}{11x^4}.(-\dfrac{3x^2}{8y})\)

c) \(\dfrac{x^3-8}{5x+20}.\dfrac{x^2+4x}{x^2+2x+4}\)

Hướng dẫn giải

a) \(\dfrac{15x}{7y^3}.\dfrac{2y^2}{x^2}=\dfrac{15x.2y^2}{7y^3x^2}=\dfrac{30}{7xy}\)

b) \(\dfrac{4y^2}{11x^4}.(-\dfrac{3x^2}{8y})=​​\dfrac{4y^2}{11x^4}.(\dfrac{-3x^2}{8y})=\dfrac{4y^2(-3x^2)}{11x^48y}=\dfrac{-3y}{22x^2}=-\dfrac{3y}{22x^2}\)

c) \(\dfrac{x^3-8}{5x+20}.\dfrac{x^2+4x}{x^2+2x+4}=​​\dfrac{(x^3-8).(x^2+4x)}{(5x+20)(x^2+2x+4)}\)

\(=\dfrac{(x-2)(x^2+2x+4).x(x+4)}{5(x+4)(x^2+2x+4)}=\dfrac{x(x-2)}{5}\)

shoppe