Đăng ký

Giải bài 12 trang 58 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho biết x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x=8 thì y=15.

a. Hãy tìm hệ số tỉ lệ;

b. Hãy biểu diễn y theo x;

c. Tính giá trị của y khi x=6;x=10.

Hướng dẫn giải

 

Ta có x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên công thức tổng quát là \(y=\dfrac{a}{x}\)

a) Theo đề bài, x = 8 thì y = 15. Thay số vào công thức ta được:

\(15=\dfrac{a}{8}\Rightarrow a=15.8=120\);

b) Hệ số tỉ lệ là 120 nên ta có thể biểu diễn y theo x\(y=\dfrac{120}{x}\);

c) Với x = 6 thì \(y=\dfrac{120}{6}=20\);

    Với x = 10 thì \(y=\dfrac{120}{10}=12\).