Đăng ký

Giải bài 5.1 trang 15- Sách bài tập Vật Lí 7

   Hướng dẫn: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng luôn luôn là ảnh ảo nên không hứng được trên màn. Và ảnh luôn luôn lớn bằng vật.

   Giải: Chọn C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật