Đăng ký

Giải bài 3.9 trang 10 Sách bài tập Vật Lí 7

   Chọn B. Kích thước của bóng nửa tối giảm đi.