Đăng ký

Em hãy cho biết thể Chiếu là gì?

195 từ Văn mẫu

Đề bài: Em hãy cho biết thể Chiếu là gì?

Bài làm

Chiếu là một loại văn bản do vua dùng để ban bố mệnh lệnh cho thần dân biết vể một chủ trương lớn, chính sách lớn của nhà vua và triều đình. Chiếu có ngôn từ trang trọng, trang nghiêm, được viết bằng thể văn xuôi cổ, thường có đối và có vần (văn biền ngẫu).

Chưa hề thấy chiếu viết bằng thơ ! “Chiếu dời đô“ của Lý Công uẩn viết bằng chữ Hán, văn xuôi cổ (cổ thể) có đối. Bản dịch mà chúng ta đọc là của Nguyễn Đức Vân.

shoppe