Đăng ký

Công thức tính số mol khí ở điều kiện không chuẩn

Ở điều kiện không chuẩn thì số mol được tính theo công thức là:

               \(n=\dfrac{P.V} {R.T} \)

                      Với P: Áp suất(atm) , V:Thể tích(lít)

                            R=0,082

                            \(T=273+t^0C\)

shoppe