Công thức tính số mol khi biết thể tích khí ở đktc

Hướng dẫn giải

Khi biết thể tích khí ở điều kiejn tiêu chuẩn thì số mol được tính theo công thức sau:

                \(n=\dfrac{V/lít}{22,4} \Rightarrow V=n.22,4\)

Tags

Có thể bạn quan tâm