Đăng ký

Công thức hệ 2 thấu kính đồng trục ghép sát học sinh không nên bỏ qua

Hệ hai thấu kính đồng trục ghép sát:

\(\dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{f_1}+ \dfrac{1}{f_2}\)     ;       \(D= D_1 + D_2\)