Đăng ký

Công thức hệ 2 thấu kính đồng trục ghép cách nhau không nên bỏ qua

Quan hệ giữa hai vai trò ảnh và vật của \(A_1'B_1':\)

\(AB \xrightarrow[d_1 \ d_1']{L_1} A_1'B_1' \xrightarrow[d_2 \ d_2']{L_2} A_2'B_2'\)

\(d_2 = l -d_1'\)    ; \(d_1' + d_2 =l\)

     Số phóng đại ảnh sau cùng:

                  \(k = k_1. k_2\)

shoppe