Đăng ký

Công thức độc lập

Ta có các công thức độc lập sau:

\(\begin{Bmatrix} A^2=x^2+\dfrac{v^2} {\omega^2}& \\ A^2=\dfrac{a^2} {\omega^4} +\dfrac{v^2} {\omega^2}& \end{Bmatrix} \Rightarrow \left\{\begin{matrix} &\begin{vmatrix} v\end{vmatrix}=\omega \sqrt{A^2-x^2}\\ & \begin{vmatrix} a\end{vmatrix}=\omega \sqrt {\omega^2 A^2-v^2}\end{matrix}\right.\)

Công thức tính con lắc vật lý

Công thức tính công suất lực đàn hồi

Tổng hợp tất cả công thức vật lý THPT