Đăng ký

Công thức hệ thức độc lập vật lý yêu cầu học sinh không nên bỏ qua

Hệ thức độc lập: \(A^2 =x^2 + \dfrac{v^2}{\omega^2}\)

\(\rightarrow \ v= \pm \omega \sqrt{A^2-x^2}\)

+ Tại VTCB: x=0, \(v_{max} = \omega A\), a=0

+ Tại biên: \(x_{max} =A\), v=0, \(a_{max}= \omega ^2 \ A\)

+ Tốc độ trung bình trong 1 chu kì:

                 \(\overline{v}= \dfrac{4A}{T}\)