Câu 3 trang 212 Sách giáo khoa Sinh học 12

Đề bài

Những nhân tố tiến hoá nào làm thay đổi tần số alen của quần thể ? Nhân tố tiến hoá nào làm thay đổi tần số alen nhanh nhất và chậm nhất? Nhân tố tiến hoá nào quy định chiều hướng tiến hoá?

Hướng dẫn giải

    - Các nhân tố tiến hoá làm thay đổi tần số alen của quần thể là: đột biến, chọn lọc tự nhiên , di nhập gen, các yếu tố ngẫu nhiên.

    - Các nhân tố tiến hoá làm thay đổi tần số alen nhanh nhất gồm chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên.

    - Chọc lọc tự nhiên là nhân tố quy định chiều hướng tiến hoá, là nhân tố trực tiếp góp phần hình thành nên các quần thể sinh vật có các đặc điểm thích nghi.

Tags ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

Có thể bạn quan tâm