Đăng ký

Bài 1 trang 212 SGK Sinh 12

Đề bài

Tiến hóa nhỏ là gì?

Hướng dẫn giải

Tiến hoá nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể (biến đổi về tần số alen và tần số các kiểu gen của quần thể). Quá trình tiến hoá nhỏ diễn ra trên quy mô của một quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hoá.