Đăng ký

Câu 2 trang 61 Sách giáo khoa Sinh học 7

Đề bài

Để giúp nhận biết các đại diện ngành Giun đốt ở thiên nhiên cần dựa vào đặc điểm cơ bản nào ?

Hướng dẫn giải

- Dựa vào hình dạng ngoài : cơ thể đa số loài là có phân đốt.

- Dựa vào cơ quan di chuyển và hình thức di chuyển.

- Đặc điểm lối sống và môi trường sống.

- Đặc điểm sinh sản,...