Đăng ký

Bài 1 trang 61 SGK Sinh học 7

Đề bài

Hãy kể thêm tên một số giun đốt khác mà em biết.

Hướng dẫn giải

Giun ống, giun ít tơ ở ao hồ, đỉa, giun đỏ, bông thùa, giun mang trùm, rươi (ở vùng nước lợ), vắt (ở rừng)...

shoppe