Đăng ký

Câu 1 trang 61 Sách giáo khoa Sinh học 7

Đề bài

Hãy kể thêm tên một số giun đốt khác mà em biết ?

Hướng dẫn giải

Đỉa trâu, vét xanh , vét nâu , sâu đất,...