Đăng ký

Câu 1 trang 148 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hòa lượng khí ôxi và cacbônic trong không khí ? Điều này có ý nghĩa gì?

Hướng dẫn giải

Thực vật quang hợp lấy cacbonic và nhả ra oxi.

Động vật hô hấp lấy oxi và nhả ra cacbonic.

Như vậy , thực vật đã điều hòa khí oxi và cacbonic trong không khí.

Ý nghĩa : thực vật có vai trò làm trong lành hóa bầu không khí, tạo oxi cho các loài hô hấp.

shoppe