Đăng ký

Tổng hợp phép toán trên biểu thức đa thức học sinh không thể bỏ qua

\((a + b + c)x = ax + bx + cx\)

\((a + b)(m + n) = a(m + n) + b(m + n)\)

                        \(= am + an + bm + bn\)

\(\frac{ a + b + c}{x}=\frac{a}{x}+\frac{b}{x}+ \frac{c}{x}\)