Đăng ký

Bài 7 Trang 259 SGK hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 7. Metan là thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên. Tính thể tích khí thiên nhiên ở đktc chứa 92% metan cần thiết để sản xuất 10 tấn nhựa phenol-fomanđehit (novolac).

Hướng dẫn giải

+ Điều chế nhựa phenol - fomanđehit

 

\(\eqalign{
& 94n\,(g)\,\,\,\, \,\to \,\,\,30n\,\,\left( g \right)\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,107n\,\left( g \right) \cr
& x\,\,\,\text{ tấn}\,\,?\,\,\,\leftarrow \,\,\,y\,,\text{ tấn}\,?\,\,\,\,\,\,\,\leftarrow \,\,\,\,\,10\,\text{ tấn} \cr} \)

Với hiệu suất phản ứng là 100%.

 Khối lượng phenol và anđehitformic cần dùng là

\(x = {{10.94n} \over {107n}} = 8,785\) tấn và \(y = {{10.30n} \over {107n}} = 2,8\) tấn

Từ khí metan điều chế phenol và anddehitformic dựa vào hai sơ đồ hợp thức sau đây

\(\eqalign{
& 6C{H_4}\;\;\, \to {C_6}{H_5}OH \cr
& 6.16\,\left( g \right) \to \,\,\,94\,\left( g \right) \cr
& \,\,\,\,?\,\text{ tấn} \,\, \leftarrow \,\,\,8,785\,\,\text{ tấn}  \cr
& C{H_4}\,\,\, \to \,\,\,HCHO. \cr
& 16\,\,\left( g \right) \to \,\,30\,\left( g \right) \cr
& ?\,\,\text{ tấn}  \,\, \leftarrow \,\,\,2,8\,\text{ tấn}  \cr} \)

Khối lượng CHcần dùng : \({m_{C{H_4}}}\, = \,{{8,785.6.16} \over {94}}\,\,\, + \,\,{{2,8.16} \over {30}} = 10,47\text{ tấn} \)

Thể tích khí thiên nhiên cần dùng ở đktc.\({{10,{{47.10}^6}.100} \over {16.92}}.22,4 = {16.10^6}\,\left( {l} \right).\)