Đăng ký

Bài 6 trang 80 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao

Đề bài

a) Khối lượng các gốc glyxyl (từ glyxin) chiếm \(50\%\) khối lượng của một loại tơ tằm (fibroin)

Hãy tính khối lượng glyxin mà các con tằm cần để tạo nên \(1\) kg tơ đó.

b) Xác định phân tử khối gần đúng của protein X chứa \(0,16\%\) lưu huỳnh, biết rằng phân tử X chỉ chứa 1 nguyên tử lưu huỳnh.

Hướng dẫn giải

a) Khối lượng gốc glyxin trong \(1\) kg tơ là: \(0,5\) kg = \( 500\) (g)

Số gốc glyxin là: \({{500} \over {57}}\)

Khối lượng glyxin để tạo ra 1 kg tơ: \({{500} \over {57}}.75 = 657,89(g).\)

b) Phân tử khối gần đúng của protein \({M_X} = {{32.100} \over {0,16}} = 20000.\)