Đăng ký

Bài 6 trang 157 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Đề bài

Nung \(4,84\) gam hỗn hợp \(NaHC{O_3}\) và \(KHC{O_3}\) đến phản ứng hoàn toàn thu được \(0,56\) lít \(C{O_2}\) (đktc). Xác định khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp trước và sau khi nung.

Hướng dẫn giải

Đặt

\(\eqalign{
& \left\{ \matrix{
NaHC{O_3}:x\,mol \hfill \cr
KHC{O_3}:y\,mol \hfill \cr} \right. \cr
& 2NaHC{O_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow Na_2C{O_3} + C{O_2} \uparrow + {H_2}O \cr
& \;\;x \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\to \;\;{x \over 2}\;\;\;\;\;\;\;\; \to \;\;{x \over \matrix{
2 \hfill \cr
\hfill \cr} } \cr
& 2KHC{O_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow {K_2}C{O_3} + C{O_2} \uparrow + {H_2}O \cr
&\;\; y \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\to \;\;{y \over 2}\;\;\;\;\;\;\;\to \;\;{y \over 2} \cr
& \Rightarrow {n_{C{O_2}}} = {x \over 2} + {y \over 2} = {{0,56} \over {22,4}} \Leftrightarrow x + y = 0,05. \cr
& \cr} \)

Ta có:

\(\left\{ \matrix{
x + y = 0,05 \hfill \cr
84x + 100y = 4,84 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x = 0,01 \hfill \cr
y = 0,04 \hfill \cr} \right.\)

Khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp trước phản ứng:

\(\eqalign{
& {m_{NaHC{O_3}}} = 0,01.84 = 0,84(g); \cr
& {m_{KHC{O_3}}} = 0,04.100 = 4(g) \cr} \)

Khối lượng mỗi muối sau phản ứng:

\(\eqalign{
& {m_{N{a_2}C{O_3}}} = {{0,01} \over 2}.106 = 0,53; \cr
& {m_{{K_2}C{O_3}}} = {{0,04} \over 2}.138 = 2,76(g). \cr} \)