Đăng ký

Bài 1 trang 157 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Đề bài

Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy ra

A. Sự khử ion \(N{a^ + }\)

B. Sự oxi hóa ion \(N{a^ + }\)

C. Sự khử phân tử \({H_2}O\)

D. Sự oxi hóa phân tử \({H_2}O\)

Hướng dẫn giải

Chọn C.