Đăng ký

Bài 5 trang 273 SGK hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 5. Sau bài thực hành hóa học, trong một số chất thải ở dạng dung dịch, chứa các ion: \(C{u^{2 + }},{\rm{ }}Z{n^{2 + }},{\rm{ }}F{e^{3 + }},{\rm{ }}P{b^{2 + }},{\rm{ }}H{g^{2 + }}, \ldots \). Dùng chất nào sau đây để xử lí sơ bộ các chất thải trên ?

A.Nước vôi dư

B.HNO3

C.Giấm ăn

D.Etanol

Hướng dẫn giải

Chọn A

Nước vôi trong là môi trường kiềm nó làm kết tủa hầu hết các ion kim loại nặng.